Appeal for the international reorganisation of the revolutionary marxist movement

Appel pour la rorganisation internationale du mouvement rvolutionnaire marxiste

Appello per la riorganizzazione internazionale del movimento byl spisek napsán v roce 1949 a byl distribuovaný taktéž ve francouzském jazyce převážně ve Francii a Belgii jako výzva k mezinárodní obnově revolučního komunistického hnutí. Výzva, ale primárně nesměřovala na nejrůznější levicové antistalistické skupinky kritizující stalinistický oportunismus – „[m]nohé z těchto odštěpených skupin [od oportunismu, pozn. KL.] nelze však brát jako přínosné výsledky, třebaže nepočetné, formování předvojů proletariátu na skutečně třídních pozicích. Mnoho z těchto skupin se kvůli jejich nedostatečné teoretické přípravě, jejich původu, samotné povaze jejich kritiky minulé a současné činnosti stalinistů ukazují být více či méně nepřímo ovlivněné politickými tahy vycházejících od západních imperialistických sil, jejich mocnou pokryteckou propagandou humanismu a liberalismu.“ Naopak usilovala o nastolení sjednocující a homogenní základny pro obnovení činnosti komunistické marxistické levice nacházející se v rozličných zemích. Tento apel, byl znovu publikován v roce 1957 po slavném Chruščovovu odsouzení stalinského kultu osobnosti, který způsobil odliv mnoha kritických elementů v (post-)stalinistických stranách a jejich směřování k proudům „antistalinistické levice“.


„Peněžní, obchodnický, na výnos orientovaný a faktický „vlastnický“ charakter převládající ruské hospodářské struktury, který není nijak ovlivněn zestátněním velkých průmyslových odvětví a služeb obdobně jako je tomu v mnoha velkých čistě kapitalistických zemích, nás staví před existenci nikoli dělnického státu ohroženého degenerací a v procesu degenerace, nýbrž před již zdegenerovaný stát, ve kterém proletariát již nemá moc; ta je na jeho úkor již v rukou hybridní koalice a neviditelného spojení vnitřních zájmů tříd maloburžoazie, střední buržoazie, zastřených podnikavých tříd, a mezinárodních kapitalistických tříd; tomuto sbližování jen zdánlivě brání policejní a obchodní opona hranic.“

Zdroj: Appeal for the international reorganisation of the revolutionary marxist movement