Trockij L.: Manifest Komunistické internacionály, 1919

Protože nám nebylo známo, zda-li tento historický dokument úsilí revolučních komunistů ustavit, po fatální přeměně socialistických stran Druhé internacionály do agentů buržoazie a jejich katů, mezinárodní komunistickou stranu - Třetí internacionálu, existuje v češtině, tak jsme jej přeložili z angličtiny. V překladu jsme použili termín sověty namísto rady (die Räte) používané v německé verzi, se kterou jsme text porovnávali.

“(…) My komunisté odmítajíce polovičatost, lži a zkaženosti zastaralých oficiálních socialistických stran, sjednoceni v Třetí internacionále, pokládáme se za přímé pokračovatele hrdinských snah a mučednictví dlouhé řady revolučních generací od Babeufa ke Karlu Liebknechtovi a Rose Luxemburgové.

Jestliže První internacionála předpověděla budoucí vývoj a ukázala cesty, po kterých se tento vývoj bude ubírat, jestliže Druhá internacionála shromáždila a zorganizovala miliony proletářů, pak Třetí internacionála je internacionálou otevřeného masového boje, internacionálou revoluční realizace, internacionálou akce.

Socialistická kritika dostatečně zpranýřovala buržoazní světový řád. Úkol mezinárodní komunistické strany spočívá ve svržení tohoto řádu a vybudování na jeho místě socialistický řád.

Vyzýváme pracující muže a ženy všech zemí, aby se sjednotili pod komunistickým praporem, pod něhož praporem již byly první velké vítězství vybojovány.

Proletáři všech zemí! V boji proti imperialistickému barbarství, proti monarchiím, proti privilegovaným stavům, proti buržoaznímu státu a buržoaznímu vlastnictví, proti všem druhům a formám sociálního a národnostního útlaku - spojte se!

Proletáři všech zemí, pod praporem dělnických sovětů, pod praporem revolučního boje za moc a diktaturu proletariátu, pod praporem Třetího internacionály, spojte se!”

Zdroj: Manifest Komunistické internacionály proletariátu celého světa